اخبار

برگزاری همایش ایمنی راهها در شهرستان هامون

برگزاری همایش ایمنی راهها در شهرستان هامون
این همایش با هدف بهبود وضعیت و ارتقای فرهنگ ایمنی در راه های برگزار گردید

همایش ایمنی  

همایش ایمنی  

همایش ایمنی

۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰