جاذبه های طبیعی

 

جاذبه طبیعی شهرستان

1- کوه خواجه (منطقه حفاظت شده هامون هیرمند(

2- بیابان های منطقه حوضدار کندر

3- سواحل دریاچه هامون هیرمند

4- هامونک

5- کلوت های تاسوکی

6- بافت زنده عشایر کوچ رو (ایلات: براهوئی، جان آبادی و لکزائی)