جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان

جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان

:1- قلعه سام                                                                           2- ارگ ورمال

3-کهن دِژ کوه خواجه                                                                4- شهر سوخته 

5- قلعه چهل دختر                                                                   6- قلعه کک کهزاد

7- بنای آسیابان                                                                        8- بنای پیر گندم بریان

9- مقابر اسلامی کوه خواجه                                                  10- قلعه سرسنگ

11- پادگان قاجاری لوتک                                                            12- زیارتگاه پیر سبز

13- زیارتگاه ابوالفضل                                                              14- زیارتگاه مرتضی علی

15- زیارتگاه خواجه غلطان                                                       16- قبرستان پیش از تاریخ دشتک

17- روستای سه کوهه                                                              18- روستای دولت آباد

19- روستای فیروزه ای                                                              20-  مقبره خواجه مهدی

21-منطقه حوضدار کندر (منطقه حوضدار)                           22- قلعه چه رئیس

23- قلعه رستم                                                                        24- آسبادهای سیستان

25- قلعه رامرود                                                                      26- قلعه رود بیابان

27- محوطه گردی                                                                   28- مجموعه تپه های پیش از تاریخ تاسوکی

29- قلعه حوضدار                                                                  30- محوطه تاریخی فرهنگی اشک

31- محوطه تاریخی سر شیله                                                32- محوطه تاریخی آسک

33- تپه های تاریخی محوطه گردویی                                      34- تپه تاریخی محوطه روباهک

35- محوطه تاریخی گرازیانی                                                   36- محوطه تاریخی حوضه سه پُلَک

37- محوطه های تاریخی پیرامون سنارود                              38- محوطه های داخل گودال های خاتم

39- قلعه سه کوهه                                                                   40- کوره های سفالگری منطقه رود بیابان