امکانات گردشگری شهرستان :

-1کمپ کوه خواجه

2- مجموعه رفاهی شهر سوخته

3- پایگاه پژوهشی شهر سوخته

4- مجتمع رفاهی محمدآباد

5- مجتمع تفریحی یادمان شهدای تاسوکی

6- مجتمع رفاهی رامشار