فرماندارهامون


خانم معصومه پرندواردرسال۱۳۵۷درشهرزاهدان متولدودارای تحصیلات فوق لیسانس جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ازدانشگاه بجنورد استان خراسان شمالی می باشد.وی متاهل ودارای یک فرزندهستند.۱۳سال بصورت رسمی دراستانداری سیستان وبلوچستان انجام وظیفه کرده اند.ایشان درمورخ ۶/۲/۹۳بعنوان دومین زن فرمانداراستان درشهرستان هامون ازسوی مهندس اوسط هاشمی انتخاب ومشغول به کارشدند.
سوابق کاری ازسال ۱۳۸۰الی ۱۳۹۳
– دبیرومسئول طرح بازگشت، آمایش وآمار اداره اتباع ومهاجرین خارجی
– کارشناس بخشداری قصرقند
– کارشناس دفتراموراجتماعی وتقسیمات کشوری
– کارشناس اموردهیاری های فرمانداری شیروان استان خراسان شمالی
– مسئول پیگیری ویژه معاونت عمرانی درمکاتبات سفرهای مقام معظم رهبری وریاست جمهوری وپروژه مسکن مهر
– کارشناس تام الاختیارجهت شرکت درکمیسیون کارشناسی ماده۵درسطح استان
– مسئول ویژه رسیدگی به تهیه طرحهای هادی روستایی دفترامورروستایی
– کارشناس اموردهیاری های دفترامورروستایی
– مسئول مستقیم سامددفترامورروستایی
– کارشناس آماروبرنامه ریزی ستادبحران استانداری سیستان وبلوچستان
– فرماندارشهرستان هامون

test

شعار سال