چارت تشکیلاتی فرمانداری هامون

فرماندار

معاون

بخشدار مرکزی

بخشدار تیمورآباد